Các tài nguyên đã dịch của chúng tôi là một liên kết nhanh đến các dịch vụ cộng đồng thiết yếu và các câu hỏi thường gặp trong vùng Canberra.
Bạn có thể tải xuống các tài nguyên bên dưới hoặc chọn các bản in từ Trung tâm Thông tin Cộng đồng của chúng tôi.

Nếu bạn cần hỗ trợ dịch bất kỳ tài nguyên hoặc trang web nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.